زندگی شاید آن لحظه مسدودیست

   زندگی شاید آن لحظه مسدودیست

   که نگاه من ، در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد

   و در این حسی است

   که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت ... خواهم آمیخت

    فروغ فرخ زاد

 

/ 1 نظر / 21 بازدید