اما نمی دانی ...

   اما نمی دانی چه شب هایی را سحر کردم

   بی آنکه یکدم مهربان باشند باهم پلک های من

   اخوان ثالث

 

 

9tzlmgoaf1jz15rns9bq.jpg

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
امیر

... آنجا اجاقی بود روشن ‌ مرد اینجا چراغ افسرد دیگر کدام از جان گذشته زیر این خونبار این هردم افزونبار شطرنج خواهد باخت بر بام خانه بر گلیم تار ؟ آن گسترشها وان صف آرایی آن پیلها و اسبها و برج و باروها افسوس باران جرجر بود و ضجه ی ناودانها بود و سقف هایی که فرو می ریخت افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما و آن باغ بیدار و برومندی که اشجارش در هر کناری ناگهان می شد طلیب ما افسوس انگار درمن گریه می کرد ابر من خیس و خواب آلود بغضم در گلو چتری که دارد می گشاید چنگ انگار بر من گریه می کرد ابر