بدون تو

    میلیون ها و میلیارد ها آدم توی این دنیا هستند

    و همه شان می توانند بی تو زندگی کنند،

    آخر من بدبخت چرا نمیتوانم؟

    رومن گاری

 


/ 4 نظر / 32 بازدید
صبح

خيلي زيبا انتظاري ابدي در اين شعر نهفته است [گل]

انسان

[هورا]شانس شماس[نیشخند]

انسان

[دست][دست]